ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین:

نظارت قیمت: بررسی قیمت، ارائه شکایت و دریافت اظهار نظر:

ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین:


بانک معلوماتی (دیتابیس) نظارت از قیمت و ادعا های ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین (CPCPD) محلی ایست که درآن مستهلکین میتوانند نرخ کالا ها را بررسی نموده وشکایات را علیه تجارها وبازرگانان گذارش دهند.

قیمت بازار:

ریاست توسعه رقابت وحمایت از مستهلکین (CPCPD) میتواند بطور منظم ، قمیت پرچون وعمده کالای ضروری واساسی انتخاب شده را نظارت نموده وآن را به این ویب سایت گزارش دهد. مستهلکین وتجاران میتوانند قمیت و میل قمیت چنین کالاها را مطابق به نرخ مارکیت بررسی نماید.ادعاها:

درصورت دریافت خدمات یا محصولات ناقص ونامطلوب، میتوانید ازطریق این ویب سایت شکایت خویش را با ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین درج نمائید.درقدم نخست خود را راجستر نموده سپس فورم شکایت را خانه پری نمائید، . راجستریشن به شما کمک میکند تا وضعیت یا طی مراحل شکایت تانرا بررسی نمائید